วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัย
  • เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
  • เพื่อเพิ่มเครือข่ายการวิจัยและนักวิจัย
  • เพื่อสร้างชุมชนนักวิจัยให้เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน