สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานผลการยื่นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)  และ SDU Research Club  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในแต่ละคลับ ทั้งหมด 7 คลับ

 

                                                                                               

                                                         

         SDU Research Club: การจัดการการเกษตร ได้จัดคลินิกวิจัย SDU Research Club: การจัดการการเกษตร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์ทุนมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก

  1. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตเวช
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

มาเป็นที่ปรึกษาในคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โดยนักวิจัยส่งร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณารอบที่ 3

    

     

     

       SDU Research Club: การพยาบาลและสุขภาวะ ได้จัดคลินิกวิจัย SDU Research Club: การพยาบาลและสุขภาวะ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก

  1. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
  3. รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย

มาเป็นที่ปรึกษาในคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โดยนักวิจัยส่งร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา

         SDU Research Club: การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้จัดคลินิกวิจัย SDU Research Club: การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช มาเป็นที่ปรึกษาในคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โดยนักวิจัยส่งร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา

 

 

         SDU Research Club: อุตสาหกรรมบริการ ได้จัดคลินิกวิจัย SDU Research Club: อุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 32 ห้อง 201-202 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทราพิทักษ์ผล
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มาเป็นที่ปรึกษาในคลินิกวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) โดยนักวิจัยส่งร่างข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณารอบที่ 3