สกว. เดินหน้าจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” กระตุ้นนักวิชาการให้ทำงานวิจัยรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อยอดงานสู่การสร้างนวัตกรรมและช่องทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนทิศทางการรับทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่

ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อาเซียนนั้น สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมืออาเซียน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย และแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา สนับสนุนการวิจัยเบื้องต้น/ขนาดเล็ก เพื่อเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน และส่งเสริมการวิจัยเชิงนโบายการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ในสาขาวิชาการดังนี้
1. Food Science and Technology
2. Meteorology and Geophysics
3. Microelectronics and Computers
4. Materials Science and Technology
5. Biotechnology
6. Non-Conventional Energy Research
7. Marine Sciences
8. Science and Technology Infrastructure and Resource Development

          วารสารวิจัย มสด ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับ การพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิจัย สมด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : วารสารวิจัย มสด

ลงทะเบียนได้ที่ : R-System

คู่มือใช้งานระบบ R-system : คู่มือใช้งานระบบ

 

ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-สวีเดน

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยสวีเดน ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน

ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน

โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ Royal Swedish Academy of Sciences ให้ทุนนักวิจัยสวีเดน สนับสนุนในสาขาดังนี้

1. Environment

2. Education

วันที่ : 17 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2559

หลักสูตร : มุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย รุ่นที่ 8 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559

วิทยากร : ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

สถานที่ : ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ใบสมัคร | รายละเอียด