EasyBlog

This is some blog description about this site

กิจกรรมคลับอาหาร 2561

เสวนาหาหัวข้อทำ แผนวิจัยอาหารแบบบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม จำนวนเงิน ๒๐,๒๐๐ บาท ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue reading
155 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1 (2560)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ  โรงเรียนการเรือน จัดโครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1 เสวนาหาหัวข้อการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วนธุรกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้อัตลักษณ์อาหาร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยสวนดุสิต

  

Continue reading
321 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงร่างงานวิจัยทางด้านอาหารเสนอต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

       ผศ.ดร.อุบล ชื่นสําราญ กล่าวต้อนรับวิทยากร และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 2 โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมย่อย ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
473 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 2

เสวนาการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยด้านอาหาร: เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

 

       ผศ.ดร.อุบล ชื่นสําราญ กล่าวต้อนรับวิทยากร และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมที่ 1 โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมย่อย ฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

Continue reading
362 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในด้านอาหาร กิจกรรมที่ 1

เสวนาการทำวิจัยด้านอาหารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

       คุณณปภร เจี้ยวเห้ง ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโนโลยี บรรยายแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้, ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เเละรศ.ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
300 Hits
0 Comments