EasyBlog

This is some blog description about this site

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 4

คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2

 

     คลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้ง ที่ 2 โดยวิทยากร รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง KM อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
282 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 3

คลินิกวิจัย ครั้งที่ 1

 

       คลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้ง ที่ 1 โดยวิทยากร รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 207.1 อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
217 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม”

 

       ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวต้อนรับวิทยากรเเเละผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาว ณปภร เจี้ยวเห้ง บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา” เเละดร.ยุธยา อยู่เย็น บรรยายเรื่อง “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ "การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้เหมาะสม" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องลิขิต โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Continue reading
205 Hits
0 Comments

โครงการการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 1

เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

       ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ กล่าวต้อนรับวิทยากรเเเละผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ รายงานผลการดาเนินงานด้านงาน Researcher Club อัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในช่วงที่ผ่านมา โดยมีทีมวิทยากร ประกอบไปด้วย ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ และ รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

 

  

 

Continue reading
213 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ มสด. (Researcher Club)

       

 

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีอาจารย์ นักวิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Continue reading
140 Hits
0 Comments