EasyBlog

This is some blog description about this site

กิจกรรมคลับการศึกษาปฐมวัย 2561

การจัดทำงานวิจัยปีงบประมาณ 2562 และ การเขียนบทความวิจัย วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หรดาล อาจารย์จากสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue reading
108 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 1-3

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในตามอัตลักษณ์ ( Researcher club ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อสร้างเครือข่ายการทำวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนางานวิจัยในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด งานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มุ่งสู่การดำเนินงานวิจัยต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย" นางสาวณปกร เจี้ยวเห้ง ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย บรรยายเรื่อง "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางครุศาสตร์ และ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางครุศาสตร์ "

       ซึ่งตลอดเวลาอบรม 3 วัน มีกิจกรรม ทางการวิจัย ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรม ระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ มีการบรรยาย เรื่อง " ระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ และ เขียนงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์ " โดย ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง " เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อรับทุน " การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจ สำหรับบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์และบุคลากรภายนอก อย่างเช่น มรภ.อุบลราชธานี มรภ.สงขลา และ โรงเรียนอนุบาลมณียา เข้าร่วมกิจกรรมใน

 

 

 

Continue reading
668 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ มสด. (Researcher Club)

       

 

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเครือข่ายตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมีอาจารย์ นักวิจัย จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Continue reading
496 Hits
0 Comments