EasyBlog

This is some blog description about this site

กิจกรรมคลับพยาบาลและสุขภาวะ 2561

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 5 สาขา ในการกาหนดหัวเรื่องวิจัย และเตรียมขอทุนวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (16 ก.พ. 61)

 

Continue reading
121 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 3 (2560)

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club)มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)” โดย อาจารย์ ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เอกสารประกอบ

Mixed Methods Research

 

 

Continue reading
219 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 2 (2560)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสาขาย่อย 5 สาขา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/พยาบาลและสุขภาวะ” บรรยายโดย ผู้ประสานงานด้านการวิจัย คณะกรรมการการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

 

  

Continue reading
218 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยเเละคลินิกวิจัยในด้านพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 1 (2560)

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาวะ โดยจัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Continue reading
234 Hits
0 Comments

โครงการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาพยาบาลและสุขภาวะ กิจกรรมที่ 1-4

       คณะพยาบาลศาสตร์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบอัตลักษณ์ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการวิจัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิจัยภายในและภายนอกคณะ (Researcher Club) ประกอบไปด้วย 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงร่างการวิจัย 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ICT ในงานวิจัยเพื่อสุขภาวะ 3. การอบรมเรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรให้บรรลุผล 4. การอบรมเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงร่างการวิจัย


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ให้กับผู้เข้าประชุม สาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย1) ประเด็นการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 2) การเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีประสิทธิผล (เขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้สร้างสรรค์ และโดนใจ) 3) การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ ICT ในงานวิจัยเพื่อสุขภาวะ


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ให้กับผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกับสุขภาวะ สาระสำคัญของการบรรยายประกอบด้วย 1) แนวทางการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการวิจัย 2) ICT กับการวิจัยเพื่อสุขภาวะ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงร่างวิจัย (Concept mapping) ที่บูรณาการสุขภาวะ กับ ICT สุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคเหนือเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

การอบรมเรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรให้บรรลุผล


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิธีการเชิดชูอาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและการสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยทั้งใน ด้านที่สามารถนำไปสู่ผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งและการสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาการพยาบาล สาระสำคัญของการอบรมประกอบด้วย 1) พันธกิจการวิจัยกับภาระงานอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ และ 2) เกณฑ์การประกันคุณภาพด้านผลงานวิจัยในสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

การอบรมเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย


       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนมโนทัศน์ในการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาระสำคัญของการอบรมประกอบด้วย 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย และ 2) การวิจัยชั้นเรียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิชเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

 

Continue reading
1305 Hits
0 Comments